Avaluar amb rúbriques

DEFINICIÓ

 • Una matriz de evaluación o “rúbrica” es una tabla de doble entrada:
  • Críteris d’observació que volem avaluar.
  • Criteris / indicadors desenvolupats a diferents nivells d’assoliment de l’alumnat.
 • La rúbrica inclou una ponderació ( % o puntuació sobre 10) que determina el pes de cadascun dels criteris d’avaluació.

CONCEPTES PREVIS

 • L’avaluació és unaspecte clau en el procés  d’aprenentatge, és molt més que posar una nota als nostres estudiants.
 • L’objectiu de l’avaluació és saber si els alumnes han après  i a quin nivell ho han fet.
 • Ho aconseguirem arran de l’observació i documentació  del procés d’aprenentatge en una  situació específica plantejada pel professor.
 • Hi ha diferents tècniques didàctiques per fer l’avaluació, una és la matriu de valoració o rúbrica.

AVANTATGES DE L’ÚS DE LA RÚBRICA COM A TÈCNICA D’AVALUACIÓ

 • Permet al professor explicar amb més  claredat els criteris d’avaluació.
 • Facilita el procés de qualificació perquè estableix indicadors concrets i clars.
 • Amb aquests criteris clars, l’alumne podrà conèixer
  • Quin és el nivell d’acompliment
  • Quins aspectes ha de millorar

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE FER UNA RÚBRICA

 • La rúbrica ha de ser realista: el nivell màxim esperat haurà d’ajustar-se a un nivell de complexitat  coherent amb el nivell educatiu pel qual es fa la rúbrica.
 • Una rúbrica no és una plantilla estàndard i uniforme per a tots els alumnes, cal contemplar sempre:
  • Criteris clars
  • Respecte a les característiques del curs i del docent.

PASSES PER ELABORAR UNA RÚBRICA

 1. Decidir i descriure els  criteris d’aprenentatge que es pretén avaluar.
 2. Escollir la situació en la qual recollirem la informació entorn a l’execució de la tasca per part dels estudiants.
 3. Definir els criteris que avaluarem, per a cadascun d’ells, cal establir els nivells d’aconseguiment i que se n’espera per a cada un d’ells.
 4. Establir el pes de cada criteri i nivell  per ponderar la importància de cadascun d’ells (3 o 4 nivells per tenir una visió més  clara del procés)

RECOMANACIONS

És molt útil que l’alumne conegui i la rúbrica amb la qual serà avaluat.. Aquest coneixement ha de ser previ a l’inici de l’activitat i, si és possible, hauria  de poder participar d’alguna manera en el disseny i elaboració de  la  rúbrica  per tal de prendre consciència dels objectius d’aprenentatge i així afavorir un procés de metacognició al voltant dels aprenentatges . D’aquesta manera l’avaluació esdevé una part essencial del procés  d’aprenentatge.

 • Quan es fan diverses rúbriques consecutives, anar variant el grup d’alumnes que realitza la valoració.
 • Avaluar amb rúbriques diferents per no crear rutines a l’hora d’escollir els nivells  d’acompliment de la tasca.

 

WEBS AMB RECURSOS DE RUBRIQUES

Corúbrics, una eina per avaluar amb rúbriques

Scoop.it! de Víctor Marín Navarro

Cuaderno de Classroom

Mi maletin de aula (Wiki amb claus i eines per fer servir rúbriques a l’avaluació).

Projecte EDIA (CeDeC):  Desenvolupa REA (recursos educatius oberts) per abordar el currículum de diferents matèries i etapes amb una metodolgia recolzada en l’ABP (“aprendizaje basado en proyectos”). El seu compte de Slideshare és un recopilatori magnífic de rúbriques i altres eines d’avaluació i aprenentatge.

FONTS DE DOCUMENTACIÓ

Vídeo “Evaluar con rúbricas ” (Instituto de Docencia Universitaria)

Pàgina web Gobierno de Canarias g.canarias

CEDEC. ABP

Presentació de ROSA ILIARTE

Blog de Jaume Feliu

…………………….

Carme Torralba

Jordi Bermúdez

Rúbriques per avaluar entrades als blogs

Als diversos blogs de l’escola trobem entrades redactades pels nostres alumnes cada cop més sovint. Crec que involucrar els alumnes en els blogs de curs és una manera d’afavorir l’expressió escrita i alhora els aporta un espai on poden expressar les seves opinions i interessos.

He trobat aquestes dues rúbriques per avaluar entrades fetes per alumnes en blogs de classe o blogs personals. La primera és de Uwstout.edu, cliqueu aquí per baixar la rúbrica.

blogrubric2

La segona és de langwitches

blogrubric1

He trobat aquestes rúbriques al blog de Educational Technology and Mobile Learning

%d bloggers like this: